Risk- och beredskapsanalyser

Våra experter utför risk- och beredskapsanalyser som visar vilka åtgärder som behöver sättas in och vad kostnaden blir. Målet är att optimera balansen mellan förebyggande säkerhetsarbete och avhjälpande insatser.

Krisberedskapsanalys
Denna analys skapar beslutsunderlag för framtida insatser. Den visar er krisberedskap jämförd med statistik från andra organisationer. Skriftlig rapport med rekommendationer samt analys av ett eller flera beredskapsområden ingår. Vi studerar och bedömer bl a era mobiliseringsrutiner, er krisledningscentral, innehåll i kris- och beredskapsplaner samt övnings- och underhållsrutiner. Skriftlig rapport.

Konsekvensanalys
Konsekvensanalyser är ett verktyg för medelstora och större organisationer att fastställa vad krisplaneringen ska syfta till. Det kan t e x gälla att identifiera avbrottskänsliga IT-system och -processer och vi tar exempelvis reda på vad ett stillestånd i fyra timmar betyder för Order-Lager-Faktureringssystemet.

  • Vad betyder det för funktionalitet?
  • Hur stora blir de förlorade intäkterna?
  • Hur mycket ökar kostnaderna?
  • Vad blir förlorad goodwill på marknaden, hos personal och kunder?

En konsekvensanalys leder till en snabbare och billigare krisplanering och bättre implementering av den tekniska reservlösningen som kan behövas.

Riskanalys
Riskanalyser handlar om att förebygga att kriser över huvud taget inträffar, så gott det går och vad som är kostnadsmässigt rimligt. All krisberedskap handlar om balans mellan förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Katastrofberedskapstudie IT
Katastrofberedskapsstudie IT är Svensk Krislednings övergripande kartläggning av sårbarheten inom IT-verksamheter. Denna studie går snabbt att utföra och i rapporten redovisar vi var ni bör fokusera eventuella framtida insatser.