Hjälp att skapa interna regler för krishantering

Svensk Krisledning utarbetar regelbundet övergripande regler och riktlinjer för kunders kris- och kontinuitetsplanering. Utgångspunkten är oftast den modell som Svensk Krisledning utvecklat. Inriktning och omfattning av krishantering bör beslutas av organisationens högsta ledningen, både resurser och fastställande av policies och regelverk.

Steg 1
Regelverk med följande inslag

  • Koncernregler
  • Koncernriktlinjer
  • Framtagande av rapport för presentation i ledningsgrupp

Kostnad: Cirka 60-85.000 kr, exkl moms, beroende på uppdragets natur.

Steg 2
Material för internpublicering i intranät (exempel)

  • Rapport med förslag till ”Innehåll på intranät – om Krishantering inom organisationen X”
  • Koncernregler och koncernriktlinjer (som utarbetats i steg 1)
  • Beredskapshandlingar
  • Dokumentarkiv med drygt 100-talet krisdokument
  • Mallar för nio krisplaner (Wordfiler med hyperlänkar till stöddokument)
  • Utbildningsarkiv (powerpointfiler)

Kostnad: Cirka 105-125.000 kr, exkl moms.

Not. Steg 2 kan endast beställas efter, eller tillsammans med, steg 1, utarbetande av regelverk.