Rådgivning och planering

Vi hjälper regelbundet företag och organisationer med rådgivning och utarbetande av konkreta planer för hur kris- och kontinuitetsplanering kan förbättras. Bland våra konsulttjänster märks:

Nulägesanalys
Vi analyserar uppdragsgivarens nuläge inom t e x områden som krisledning och krisorganisation, roller och arbetsbeskrivningar för krisledningen, larmlistor och larmrutiner, krisledningsplatser, möbleringsskiss av krisledningsplats, mobiliseringsplan, krisplaner, kontaktlistor, övrigt ansvar för beredskapsinformation och periodicitet för uppdateringar. Vi ger uppdragsgivaren råd om rimlig ambitionsnivå för kris- och kontiniutetsplaneringen.

Skapa åtgärdsplaner
Mot bakgrund av en nulägesanalys skapar vi en åtgärdsplan med förslag på tidplanering för åtgärder som bör genomföras av uppdragsgivaren för en förbättrad kris- och kontinuitetsplanering.

Uppdatering av krisplaner
Mot bakgrund av en åtgärdsplan genomför vi aktiviteter som förbättrar uppdragsgivarens kris- och kontinuitetsplanering. Upptäckta brister åtgärdas, projektet överlämnas och eventuella utbildningar genomförs.