Stor aktör inom incidenthantering

Svensk Krisledning, etablerat 2002, leds av expertis med mångårig erfarenhet inom incidenthantering, krisledning och krisövningar. Svensk Krislednings tjänster nyttjas varje år av 100-tals organisationer runt om i världen.

Vi är kanske mest kända för vårt egenutvecklade system, Crisis Commander, som idag är helt dominerande i Sverige och används i mer än 40 länder. Utomlands säljs och marknadsförs Crisis Commander av återförsäljare samt via vårt dotterbolag Crisis Commander Ltd i Storbritannien.

Crisis Commander är extremt användarvänligt och består av två delar som kan användas var för sig eller separat:


Incident Management Module – IMM
Används för att rapportera, hantera och följa upp vardagsincidenter.

 ­

Crisis Management Module – CMM

Är till för krissituationer och ger krisledningen ett effektivt loggverktyg, reserv-
kommunikationssystem m.m.

En viktig del av vår verksamhet är att utbilda och assistera marknaden. Våra kunder finns oftast på börslistan men även många pensions- och försäkringsbolag, myndigheter och kommuner anlitar vår expertis. Konsulting i frågor om riskanalyser, krisledning, krisplanering och krisledningsövningar är nyckeltjänster för Svensk Krisledning.

Vi har det senaste decenniet utbildat 100-tals kontinuitet-, beredskaps-, och medieansvariga i krisledning och kontinuitetsplanering och fått förtroendet att lotsa företag fram till en fungerande kris och incidentberedskap.

Vi har under årens lopp erhållit flera priser, bland annat Business Continuity Awards prestigefyllda pris för bästa mjukvara.

Välkommen att kontakta oss!