Vattenverk får hjälp med krisberedskap

Dricksvatten har blivit en viktig fråga för beredskapsplanering och svenska vattenverk får nu tillgång till en särskild beredskapshandbok som specialframtagits för vattenverk. Beredskapshandboken Aqua har utarbetats i samarbete mellan Svensk Krisledning och ledande svenska dricksvattenexperter och täcker flera typer av kriser som kan uppstå kring dricksvattenförsörjningen.

– Förutom sex handlingsinriktade beredskapsplaner som visar hur vattenverk bör agera vid olika händelser, består handboken av närmare 40 exempel på krisdokument och rutiner som exempelvis skaderapporter, besöksloggar, reserv- och larmrutiner, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning.

Syftet är att enskilda vattenverk enkelt ska anpassa beredskapshandboken till sin egen verksamhet. Handboken vänder sig till mindre och medelstora kommuners VA-enheter och miljöförvaltninga. Förutom en mobiliseringsplan för vattenverkets krisledning ingår beredskapsplanerna allvarlig olycka, allvarlig förorening av vattentäkt, förorenat vatten med abonnentpåverkan, sabotagehot, stort ledningsavbrott och vattenverket utslaget.

Specialversion av Crisis Commander
Med tanke på de större vattenverkens behov har Svensk Krisledning även utvecklat en specialversion av det internetbaserade krisledningssystemet Crisis Commander. Med specialversionen Crisis Commander AQUA får vattenverk förutom beredskapsplaner också tillgång till bl a nödsystem för SMS, email och hemsidor, men också inlarmningssystem.

– Crisis Commander AQUA är idealiskt för att upprätthålla samband mellan vattenverk och miljöförvaltningar och att koordinera informationsspridningen medan felavhjälpning pågår, säger Thomas Hagström.