Crisis Commander får sina första USA-kunder

Svensk Krislednings verktyg för kris- och katastrofhantering, Crisis Commander, har på mindre än ett år fått kunder och användare inom 16 segment eller branscher. I USA startade försäljningen i november och där har systemet redan fått sina första kunder.

– Intresset för Crisis Commander var bättre än väntat under tredje och fjärde kvartalet. Vi säljer idag systemet i fyra länder, säger Kenneth Hellqvist, vVD i Svensk Krisledning.

Dagstidningar i Sverige är exempel på ett helt nytt kundsegment för Crisis Commander. Andra framgångsrika segment under hösten har varit bank, försäkring och pensionsbolag. I USA representeras Crisis Commander av Crisis Management Software. Här har de första Crisis Commander-användarna kommit från medecinteknikområdet.

– Just nu förhandlar vi med intresserade representanter för att starta försäljningen i ytterligare länder, varav två är Danmark och Storbritannien. Vi planerar att lansera vårt krisledningssystem där under första halvåret 2004, säger Kenneth Hellqvist.

Norska Astrup Fearnley väljer Crisis Commander

Svensk Krislednings återförsäljare i Norge, Norsk Informasjonssikkerhet, har slutit avtal med Astrup Fearnley AS som valt Crisis Commander för sin kris- och katastrofberedskap. Astrup Fearnley är ett företag med starka traditioner inom norsk shipping-verksamhet. Företaget bedriver idag en vidsträckt mäklarverksamhet inom många områden.

Användning av avancerade IT-system är en naturlig del av vardagen i detta företag. Detta kräver också att man använder avancerade och moderna beredskapslösningar. Det webbaserade krisledningssystemet Crisis Commander blev därför ett naturligt val för Astrup Fearnley.

Svenska krissystemet Crisis Commander lanseras i USA

Sedan ett par veckor finns Svensk Krisledning representerat även i USA för sin försäljning av krisledningssystemet Crisis Commander. Det är Crisis Management Software, i Vermont, som valts som återförsäljare på den amerikanska kontinenten.

– USA är givetvis en mycket stor marknad och innebär en gigantisk potential för oss, säger Thomas Hagström, VD i Svensk Krisledning.

Det är just i USA som de första specialutvecklade krisledningssystemen kom fram för ett antal år sedan. Så lanseringen på USA-marknaden betyder att Svensk Krisledning nu ger sig in i ”lejonets kula”.

– Men vi är övertygade om att det kommer att bli framgångsrikt. Vi har redan nu mycket starka indikationer på detta. Vårt system, Crisis Commander, har redan förhandsvisats för en mindre grupp av potentiella användare, säger Thomas Hagström.

Bakom Crisis Management Software står bl a Michael Hardie, som har stor erfarenhet från finans- och riskkapitalindustrin. Helt nyligen lämnade han General Electric efter fem år inom Business Development för att starta Crisis Management Software.

Elavbrottet i Sverige aktualiserar behov av krisledningssystem

Det är inte omöjligt att Sverige skulle kunna drabbas av ett lika omfattande elavbrott som det i Nordamerika den 14 augusti. Det svenska systemet är dock relativt robust och säkert. Krisberedskapsmyndigheten i Sverige hann knappt konstatera detta i ett nyhetsbrev, innan även Sydsverige och Danmark drabbades av ett stort elavbrott 23 september.

Frågan om det svenska elnätets känslighet är inte ny. 1999 konstaterade dåvarande ÖCB att ”en begränsad grupp av personer bedöms genom ett antal samtidiga angrepp kunna slå ut stora delar av det svenska elsystemet eller elförsörjningen i en region”.

– Det är främst i stamnätet för distribution av el som konsekvenserna av tekniska fel och hanteringsfel kan bli stora. Vårt svenska elsystem är byggt med hög driftsäkerhet, men sårbart för skadegörelse och sabotage, framförallt kraftledningsnätet, säger Kenneth Hellqvist, vVd Svensk Krisledning.

Enligt honom är elavbrott också den vanligaste krisorsaken i företag. Han rekommenderar därför organisationer att vidta proaktiva åtgärder för att kunna fortsätta sina viktigaste verksamheter även vid stora elavbrott. Svensk Krisledning råder sina kunder bl a följande:

  • Arbeta fram, underhåll och testa katastrofplaner.
  • Se till att planerna tar hänsyn till större elavbrott.
  • Försäkra er om att normala driftsystem och ersättningssystem inte strömförsörjs från samma håll.
  • Nödlagra mat, vatten, mediciner, ficklampor och batterier.
  • Testkör regelbundet reservgeneratorer. Se till att de är tankade (med diesel)!
  • Se till att viktigare IT-system körs via s k UPS-system.
  • Tänk på att avbrottsförsäkringar bara ger ekonomisk kompensation – men inte förlorade kunder åter.

– I dagens samhälle förlorar vi inte bara en rad bekvämligheter, utan också förmågan att producera och genomföra handel av alla slag. Och företag kan tappa sina intäkter, fast de har kvar kostnaderna, säger Kenneth Hellqvist.

Norsk bank stärker beredskapen med Crisis Commander

SkandiaBanken blev i slutet av september den första banken i Norge som börjar använda det webbaserade krisledningssystemet Crisis Commander för att stärka sin beredskap för kriser och katastrofter.

– Krissituationer som kan uppstå i banken ska kunna hanteras med samma ramverk, vare sig vi har blivit utsatta för en personalolycka, brand i IT-centralen, eller ett kraftigt virusangrep, sägrer Ole Tom Pettersen, IT-chef på SkandiaBanken.

Med hjälp av krisledningssystemet Crisis Commander, som i Norge säljs av Norsk Informasjonssikkerhet AS, kan företag ha sina beredskapsplaner, sin dokumentation och krisinformation tillgängliga i varje tänkbart läge.

Crisis Commander driftas på en webserver utanför SkandiaBankens lokaler och innehåller uppdaterade krisplaner  och verktyg som hjälper krisledningen att aktivera och kontrollera alla nödvändiga motåtgärder.  Detta kommer kraftigt att förbättra SkandiaBankens möjligheter att hantera kriser.

– Med Crisis Commander kan ledning och nyckelpersoner effektivt delta i krishanteringen oavsett var de kan tänkas befinna sig, säger Ole Tom Pettersen.

Billerud-koncernen utökar sin användning av CC

Billeruds pappersbruk i Skärblacka, väster om Norrköping, använder sedan början av året Crisis Commander för sin katastrofplanering. Nu har också Billeruds pappersbruk i Grums, Billerud AB Gruvöns Bruk, börjat använda krisledningssystemet.

Papperbruket i Skärblacka började inledningsvis att använda Crisis Commander för sin IT-katastrofplanering men utökar nu användningen till fler områden.

– Crisis Commander kan vara bra för t e x miljö- och arbetarskydd, för tillbud på andra avdelningar och för skyddet av själva anläggningen. Vi hanterar kemikalier och brandfarliga varor där det i värsta fall kan hända olyckor, säger säkerhetschefen på bruket i Skärblacka, Gösta Brink.

Japanskt medicinteknikbolag blir Crisis Commander-kund

Det japanskägda bolaget NIKKISO-Medical GmbH med tyskt huvudkontor i Hamburg, har precis blivit ny användare av Crisis Commander.

NIKKISO-Medical är specialiserat på medicinsk teknik som bl a dialysutrustning och tillbehör till den typen av medicinsk specialutrustning. NIKKISO-Medical ägs av den japanska giganten inom medicinsk utrustning, Nikkiso Co.

Många myndigheter oförberedda för terroristhot och kriser

Många svenska myndigheter är oförberedda för terroristhot, långa elavbrott, kollapsande IT-system och liknande krislägen, visar en undersökning av krisplaneringen hos 78 myndigheter. Siffrorna har tagits fram på uppdrag av företaget Svensk Krisledning. I krisplaner samlas motåtgärder för olika typer av allvarliga situationer.

– I jämförelse med kommuner och börsföretag verkar myndigheterna ha en dålig beredskap. Samtidigt står samhället idag inför helt annorlunda hot och risker än för tio år sedan, säger Kenneth Hellqvist, vice VD Svensk Krisledning.

Undersökningen visar att bara 64 procent av myndigheterna har krisplaner, men också att drygt var tredje myndighet med krisplaner någon gång tvingats att använda dem. Bara var fjärde myndighet planerar att förbättra sin krisberedskap trots de brister som finns.

Siffrorna visar också att myndigheterna är sämre än börsföretag och kommuner på att öva sina planer, att förbereda snabb information till medborgarna i krislägen och att ha särskilda lokaler att leda kriser ifrån. Däremot är myndigheterna bäst förberedda för IT-avbrott och större personolyckor med personal.

Vikten av skydd mot exempelvis terroristbrott tas upp i både säkerhetsskyddslagen och i reglerna om krishantering i fredstid. Här sägs bl a att myndigheter varje år måste undersöka hur sårbara man är. För ett par år sedan visade en studie att 82 procent av 700 samhällsviktiga IT-system inom den civila delen av totalförsvaret inte ens nådde upp till sina egna krav på katastrofplanering.

I vintras föreslog en statlig utredning en nationell internetportal för krisinformation, webbsidor med krisinformation för allmänheten och ett särskilt, skyddat och webbaserat informationssystem för krishantering.

– Det här borde förverkligas snabbast möjligt. Behovet av hjälpsystem för krishantering är stort. Vår undersökning visar vilken betydelsefull roll Krisberedskapsmyndigheten har. Idag verkar tyvärr många myndigheter inte ta krisplaneringen på fullt allvar, säger Kenneth Hellqvist.

Liknande undersökningar har Svensk Krisledning tidigare i år gjort bland kommuner och företag på stockholmsbörsen.

Tyskt energibolag tecknar avtal om Crisis Commander

Nyligen tecknade det tyska energibolaget Watt Deutschland med huvudkontor i Frankfurt am Main ett Crisis Commanderavtal med Svensk Krislednings återförsäljare i Tyskland, Avantgarde Consulting. Watt är ett förhållandevis ungt företag som bildades 1998 sedan den tyska elmarknaden liberaliserats.

Watt har idag cirka 6.000 kunder i Tyskland och omsätter motsvarande cirka 800 miljoner kronor.

Svenska Crisis Commander finns nu även i Norge

Det svenskutvecklade krisledningssystemet Crisis Commander har nu lanserats i Norge. Vid ett möte i Oslo den 22 maj deltog ett drygt 50-tal representanter för norska företag, myndigheter och andra offentliga verksamheter. I Norge säljs krisledningssystemet av bolaget Norsk Informasjonssikkerhet som kallar systemet ”ett virtuellt kommandosenter”.

– Crisis Commander passar mycket bra för norska företag med behov av katastrofplaner eller annan beredskap för att säkra kontinuitet i sin produktion, säger Reidulv Halsnes, Norsk Informasjonssikkerhet.

– Norska offentliga verksamheter och myndigheter med beredskapsansvar kommer att tycka att systemet är intressant. Det kan ju också anpassas för branschorganisationer.

– Vi tycker det är extra spännande att Crisis Commander nu lanserats i Norge, eftersom man i just Norge ligger väl framme när det gäller många andra säkerhetsområden, som bl a inom IT, säger Kenneth Hellqvist, Svensk Krisledning.